Tag: Ashta Lakshmi Stotram

Ashta Lakshmi stotram

அஷ்டலக்ஷ்மி ஸ்தோத்திரம் ஆதிலக்ஷ்மி சுமனஸ வந்தித சுந்தரி மாதவிசந்த்ர சஹோதரி ஹேமமயேமுனிகண மண்டித மோக்ஷ ப்ரதாயினிமஞ்சுள பாஷிணி வேதனுதேபங்கஜ வாசினி தேவஸு பூஜிதசத்குண வர்ஷிணி சாந்தியுதேஜெயஜெய ஹே மதுசூதன காமினிஆதிலக்ஷ்மி சதா பாலயமாம் தான்ய லக்ஷ்மி அயிகலி கல்மஷ நாஷினி காமினிவைதிக ரூபிணி வேதமயேக்ஷீர சமுத்பவ மங்கள ரூபிணிமந்த்ர நிவாஸினி மந்த்ரனுதேமங்கள தாயினி அம்புஜ வாஸினிதேவ கணாஷ்ரித பாதயுதேஜெயஜெய ஹே மதுசூதன காமினிதான்யலக்ஷ்மி சதா பாலயமாம் தைர்யலக்ஷ்மி ஜெயவர வர்ஷிணி வைஷ்ணவி பார்கவிமந்த்ர ஸ்வரூபிணி மந்தரமயேஸுரகண பூஜித …

Read More Ashta Lakshmi stotram